• Mihaela Rișco-Martin

  • Accounting Partner

Clienţi mici şi mijlocii, clienţi mari şi foarte mari, cu tranzacţii complexe, cu toţii ne încredinţează nouă sarcina de a ne ocupa de această parte delicată a afacerii lor, impusă ca obligatorie de autorităţile statului.
Tocmai de aceea preocupările noastre sunt îndreptate permanent către îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii profesionale a clientului, interesele acestuia constituind întotdeauna o prioritate pentru noi.


1. Întocmim pentru tine evidenţa contabilă
Evidenţa contabilă de angajamente
Contabilizarea documentelor financiar-contabile în partidă dublă
Note contabile pentru toate documentele financiar-contabile primite
Calcul privind amortizarea contabilă
Calcul privind amortizarea fiscală
Calcul privind ajustarea bunurilor de capital
Balanţe analitice de verificare cu patru serii de egalităţi
Balanţe sintetice de verificare cu patru serii de egalităţi
Fişe de cont analitice şi sintetice - în format electronic
Maestru şah – în format electronic
2. Îți livrăm rapoarte specifice
Raportări contabile semestriale
Situaţii financiare anuale
Situaţia patrimoniului
Contul de profit şi pierdere
Situaţia fluxurilor de numerar – metoda directă şi/sau indirectă
Situaţia modificărilor capitalurilor proprii
Situaţia activelor imobilizate, dar şi alte situaţii financiare anuale și alte documente cerute de legislaţia română în vigoare
Raport specific în funcție de scopurile interne ale managementului
3. Calculăm și îți comunicăm informațiile necesare plății impozitelor/taxelor
Impozitul pe profit
Impozitul pe venitul microîntreprinderilor
Taxa pe valoare adăugată
Impozitul pe venituri din dividende distribuite
Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
Impozitele cu reţinere la sursă aferente activităţilor independente pentru veniturile plătite de tine (venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor şi/sau convenţiilor civile, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară)
4. Calculăm, elaborăm şi depunem pentru tine următoarele declaraţii fiscale
Decont de taxă pe valoare adăugată – Formularul 300
Decont special de taxă pe valoare adăugată – Formularul 301
Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri – Formularul 390
Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional – Formularul 394
Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii – Formularul 392 A
Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri – Formularul 392 B
Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România – Formularul 393
Declaraţie privind perioada fiscală
Declaraţie anuală privind pro-rata definitivă şi modul de calcul al pro-ratei definitive
Declaraţie anuală privind pro-rata provizorie
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe profit - Formularul 100
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor - Formularul 100
Declaraţie privind impozitul pe profit – declaraţia anuală – Formularul 101
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală - Formularul 100
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară - Formularul 100
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe veniturile obţinute din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial - Formularul 100
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice - Formularul 100
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice – Formularul 100
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe veniturile din dobânzi – Formularul 100
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi persoane fizice – Formularul 100
Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – privind impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi persoane juridice – Formularul 100
Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit – Formularul 205
Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi
Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate - Formularul 400
Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice - Formularul 010
Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare – care au obligaţii de plată - Formularul 060
Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare – care nu au obligaţii de plată
Declaraţie de non – activitate
5. Îți oferim suport pentru diverse activități specifice
Reglare evidenţă analitică fişă pe plătitor
Mutare dosar fiscal de la un domiciliu fiscal/sector la altul
Obţinere certificat fiscal că nu există obligaţii de plată la Bugetul de Stat
Obţinere certificat de rezidenţă fiscală
Obţinere certificate de atestare a impozitului reţinut şi plătit
Obţinere certificate de cazier fiscal
Obţinere certificat de înregistrare în scopuri TVA
Obţinere certificat eliberat de Administraţia Financiară
Obţinere certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului
Obţinere extras de registru eliberat de Registrul Comerţului
Depunere situaţii financiare anuale la Registrul Comerţului
Obţinere certificat de atestare fiscală de la Direcţia Impozite şi Taxe Locale
Asistenţă în întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitele şi taxele locale
Asistenţă în alte activităţi în relaţia cu alte autorităţi fiscale
6. Completăm, organizăm şi asigurăm mentenanţa registrelor contabile obligatorii
Registrul Jurnal
Registrul Inventar
Registrul de Evidenţă Fiscală
Registrul Jurnal pentru Cumpărări
Registrul Jurnal pentru Vânzări
Registrul de evidenţă contabilă a imobilizărilor corporale şi necorporale
Registrul de evidenţă fiscală a imobilizărilor corporale şi necorporale
Registrul de evidenţă a bunurilor de capital
Asistenţă privind achiziţionarea registrelor
7. Îți oferim asistenţă privind contabilitatea primară
Asistenţă la întocmirea deconturilor de cheltuieli, ordinelor de deplasare şi redactarea altor documente primare
Asistenţă în completarea documentelor justificative privind intrările/ieşirile de numerar
Asistenţă la emiterea facturilor fiscale conform datelor scadente din contractele încheiate
Activităţi privind relaţia cu instituţiile bancare (ridicare extrase de bancă, depunere ordine de plată)
Alte activităţi privind contabilitatea primară
8. Îți oferim asistenţă în cadrul controalelor
Asistenţă în cadrul controalelor efectuate de autorităţile fiscale
Asistenţă privind rambursarea creanţelor de la bugetul de stat
Asistenţă audit
9. Dezvoltăm aplicaţii software dedicate, care ne permit să creăm soluţii personalizate, în concordanță cu solicitările tale