• Monica Ștefan

 • Audit Partner

O perspectivă nouă și informată sau confirmarea celei deja știute face întotdeauna diferența atunci când vine vorba de un management eficace și eficient al oricărei afaceri. Serviciile noastre de audit financiar și servicii conexe pun accentul pe ascultare și pe întrebările corecte, oferind suportul pentru îmbunătățirea proceselor de control intern și financiar și având ca obiectiv principal o raportare relevantă și de încredere1. Audit financiar full-scope pentru situații financiare statutare conforme cu prevederile contabile în vigoare

Conform prevederilor Ordinului 1802/2014 și a modificărilor ulterioare, Auditul Financiar Statutar este obligatoriu pentru societățile comerciale care depășesc două din cele trei criterii timp de doi ani consecutivi (înțelegând anul curent și anul precedent):

 • Cifra de afaceri: peste 32.000.000 Lei
 • Total active: peste 16.000.000 Lei
 • Număr de angajați : peste 50 angajați

 • Pentru entitățile mijlocii și mari (așa cum sunt definite acestea conform Ordinului 1802/204 și modificările ulterioare) situațiile financiare anuale care sunt supuse auditului cuprind:

 • Bilanț
 • Cont de Profit și Pierdere
 • Formularele Informative F30 și F40
 • Stuația Capitalurilor și a Fluxurilor de Numerar
 • Notele explicative și Politici Contabile
 • Raportul administratorilor
 • 2. Revizuiri limitate ale situațiilor financiare anuale, statutare sau conforme cu alte cadre de raportare financiară și/sau situațiilor financiare cu scop special întocmite în vederea consolidării la nivel de grup

  Revizuirea limitată este o misiune de asigurare parțială care are ca obiectiv reducerea riscului de asigurare la un nivel acceptabil, dar nu la nivelul de precizie al unei misiuni de audit financiar.
  Pragul de semnificație este mai mare decât în cazul unui audit financiar, ceea ce reduce aria probelor de audit adecvate, relevante și suficiente pentru exprimarea unei opinii.
  Recomandăm acest tip de misiune în cazul pachetelor de raportare externă sau a situațiilor financiare cu scop special (de exemplu pentru raportare către Grup sau în scopul consolidării, dacă instrucțiunile nu cer altfel).

  3. Alte misiuni de asigurare, altele decât auditul sau revizuirea informațiilor financiare istorice

  Acest tip de servicii se referă la misiuni de asigurare parțiale asupra unor raportări financiare care nu constituie situații financiare (de exemplu informații financiare prognozate, misiuni de asigurare pe situații proforma incluse în prospecte de fuziune, etc).
  Există situații în care acest tip de misiune de audit se solicită și pentru auditarea fondurilor europene nerambursabile, dar această specificare trebuie să apară în Ghidul solicitantului sau în instrucțiuni specifice emise de Organismul de Implementare (de exemplu se solicită raport de audit conform ISAE 3000 sau ISA 805).

  4. Compilări de situații financiare anuale, statutare sau conforme cu alte cadre de raportare financiară și/sau situații financiare cu scop special întocmite în vederea consolidării la nivel de grup

  Compilarea de situații financiare anuale presupune întocmirea situațiilor financiare (anuale sau la o altă perioadă, care poate fi trimestru, semestru sau lună) pe baza unei balanțe de verificare propusă de client, dar utilizând principiile de raportare și cadrul general acceptat recomandat de client. Acesta poate fi IFRS, US GAAP, UK GAAP, HBII.
  In procesul compilării noi solicităm clarificări despre natura elementelor incluse în conturile din balanța inițială pentru a valida substanța conturilor raportate și a înțelege dacă situațiile finale compilate transpun realitatea economică.
  Toate corecțiile efectuate și neefectuate pe balanța propusă de client sunt consemnate în raportul de compilare care însoțește situațiile respective.

  5. Misiuni cu scop special – proceduri agreate

  Acestea sunt cele mai frecvente tipuri de servicii non-asigurare care permit auditului să intre în detaliu pe anumite zone de interes pentru client, fără a exprima o opinie pe întregul situațiilor financiare anuale.
  Astfel, acest tip de misiune este propriu atunci când un client dorește să aibă un confort pe o anumita zonă contabilă sau de control intern (de exemplu verificarea cifrei de afaceri pentru chiriași în vederea regularizării la final de an sau verificarea modalității de raportare a stocurilor vechi, verificarea manierei de valorificare a stocurilor pe o anumită metodă, etc).

  6. Analize economico – financiare pe situații anuale comparative

  Fără a se solicita o opinie profesională, noi putem efectua o analiză economico – financiară pe indicatorii relevanți pentru o anumită industrie și să efectuăm o analiză a motivelor care au determinat anumite variații de indicatori. Analiza variațiilor se discută de regulă cu alte departamente decât cel financiar în vederea validării informației financiare.
  Auditorul nu poate să exprime în acest tip de misiune o opinie asupra situațiilor financiare ca întreg și nici dacă aceste variații de indicatori sunt sau nu corecte sau dacă există un risc de continuare a activității.
  Acest tip de misiune este unul de non-asigurare, respectiv de compilare a acestei analize interne pentru companie sau pentru terți (de exemplu o analiză indicială de lichiditate pentru bancă sau analiza rotației stocurilor).

  7. Misiuni de audit pentru proiectele finanțate din fonduri europene sau alte finanțări nerambursabile

  Efectuăm acest tip de misiuni din 2002 de când existau Fondurile nerambursabile PHARE și am avut plăcerea să participăm activ în misiuni de consultanță, alături de Moore Stephens Europe, pentru Comisia Europeană în vederea stabilirii conținutului raportului de audit propriu pentru acest tip de fonduri nerambursabile.
  Un raport pe fonduri nerambursabile este, de regulă, un raport asupra unor situații de cereri de plată sau a rapoartelor financiare intermediare/finale. Aceste cereri și rapoarte financiare conțin elemente financiare prezentate în situațiile financiare anuale, bazându-se însă pe niște reguli de raportare de tip „contabilitate de cash”, respectiv a regulilor de decontare de plăți efectuate de societatea Beneficiară, și nu se bazează pe principiile unei „contabilități de angajament” ca în cazul situațiilor financiare statutare.
  Având în vedere cele de mai sus, în opinia noastră, aceste elemente de raportare pentru fonduri europene sau fonduri nerambursabile nu constituie o parte a situațiilor financiare anuale, decât dacă au același cadru de raportare financiară.
  Ca atare, raportul, pe care noi îl recomandăm pe acest tip de misiuni, este cel de proceduri agreate, conform cu ISRS 4400, și în care auditorul descrie pe larg procedurile efectuate, secțiunile analizate și observațiile sale. Acest tip de raport oferă posibilitatea utilizatorilor săi să decidă singuri concluziile relevante, pe baza observațiilor prezentate.
  Trecerea pe fonduri structurale la nivel național a determinat extinderea acestei zone de raportare, astfel că la, acest moment, Ministerul Fondurilor Europene permite organismelor de implementare să solicite atât raport conform ISRS 4400, cât și raportări conforme cu ISAE 3000 sau ISA 805.

  8. Misiuni de due diligence financiar

  Atunci când se dorește achiziționarea unui business (fie chiar și parțial), atât vânzătorul cât și cumpărătorul pot să efectueze un due diligence pe societatea sa sau cea target, pentru a stabili care sunt riscurile financiare și/sau fiscale la care se expun în acel moment. Raportul va detalia o descriere a business-ului, o analiză economico-financiară stabilită de comun acord și apoi o prezentare detaliată pe secțiuni a observațiilor și a riscurilor majore notate.
  În practică, acest tip de misiune de numește „quick and dirty” pentru că se derulează pe o durată scurtă de timp, există o limitare de informații în funcție de „camera de date” pusă la dispoziție de firma target și nu dă posibilitatea unei analize în detaliu (de aceea se recomandă stabilirea unui prag de semnificație relevant și rezonabil) și permite echipei de audit să consemneze riscurile semnificative pe care le sesizează, fie din documente fie din discuții cu personalul firmei target, însă fără o validare completă.
  De regulă recomandăm ca acest tip de misiune să fie efectuat în coroborare cu un due diligence juridic, astfel încât să permită și analiza înființării societății target, a tuturor autorizațiilor necesare, dar și analiza din punct de vedere comercial și juridic a contractelor existente.

  9. Misiuni de audit intern pentru societăți comerciale

  Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile contabile.
  Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare care nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.
  Auditul intern are ca target principal procesele și procedurile de control intern existente, cele care asigură o bună funcționare internă astfel încât informația financiară să fie corect înregistrată și prezentată.

  10. Training profesional pe teme de specialitate

  Organizăm trainiguri profesionale dedicate clienților noștri pe diverse teme profesionale de interes alese de aceștia și unde își doresc o aprofundare a cunoștințelor contabile, în special a celor de raportare IFRS.
  Oferim clienților oportunitatea de a ne spune în ce arii doresc o aprofundare și, în măsura în care îi putem ajuta cu training profesional, o facem în mod dedicat, încercând să aducem exemple practice pe industria în care activează.
  Până în prezent, am organizat la cerere cursuri profesionale pentru:

 • Comparație OMF – IFRS pe arii generale de interes – Mijloace fixe, stocuri, clienți, disponibil, datorii, etc.
 • Impozit amânat – Concept și mod de înregistrare
 • Ce este Riscul de Audit și cum afectează o misiune de audit
 • De ce folosim contul 711 în contabilitate – spețe de înregistrare